Tag: Trung Quốc

Trung Quốc có 56 dân tộc thiểu số (chiếm 6% dân số cả nước và phân bố trên 50-60% diện tích toàn quốc).