Tag: TH

Tiểu học (TH) là giai đoạn thứ nhất của giáo dục bắt buộc, cao hơn mầm non và kéo dài 5 năm, bắt đầu năm 6 tuổi đến hết năm 10 tuổi.