Tag: Lớp 8

Lớp 8 là Cấp của Trung học phổ thông (THCS, hay gọi tắt là cấp 2) là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay.