Tag: Hiếp Dâm

Hiếp dâm là hành vi dùng bạo lực hay vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân.