Tag: Facebook

Facebook là một công ty phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến thành lập vào năm 2004 của California.