Tag: Đi Tiểu

Đi tiểu hay tiểu tiện là một quá trình, khi nước tiểu trong bàng quang đầy, đến một ngưỡng nhất định gây ra một phản xạ thần kinh.