Tag: Đi Cầu

Đi cầu là một việc rất bình thường, mục đích thải các chất dư thừa trong cơ thể ra bên ngoài. Nhiều người hai ngày mới đi cầu một lần.